V Zábřehu 1. ledna 2023

 

Elektro Urbánek s.r.o., Nám.Osvobození 249/12, 78901 Zábřeh

obchod@elektrourbanek.cz | reklamace@elektrourbanek.cz | +420 583 411 158

 Část I.

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem elektronicky (odkaz v emailu potvrzujícím dokončení objednávky) a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě (elektronicky ve formě PDF na uevedenou emailovou adresu v objednávce, případně na smluvenou emailovou adresu). Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 7. 2020.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Část II.

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho kamenné prodejně, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména musí doložit datum koupě, a to pomocí prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Prodávající má možnost zamítnout výměnu zboží, pokud je výměna extrémně nákladná typu poškození, případně pokud je výměna nemožná (např. z důvodu ukončení výroby produktu). Prodávající má možnost zamítnou reklamaci, která je neoprávněná.

 Část III.

Lhůta pro uplatnění práv reklamace

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Uplatnění záruky nad rámec zákonných povinností u výrobce (tj. prodloužená záruka u daných výrobců podmíněna registrací a splněním podmínek daného výrobce pro uplatnění této záruky) je dále řešena s tímto výrobcem, prodávající je v tomto případě sproštěn povinností a není nadále ve vtahu k zákazníkovi, který by byl nutný a zavazující pro plnění práv z vadného plnění.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození při nedostatečném zabalení výrobku při zpětném zasílání pro plnění reklamace. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku a jeho používání.

Část IV.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout v co nejkratším časovém termínu, v krajních případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení – reklamační formulář, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a elektronickou adresu (email), na který bude kupující informován o stavu reklamace a jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne nad rámec tohoto časového rámce. Připadne-li poslední den lhůty na jiný než pravocní den, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit v elektronické formě. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné v závislosti na velikosti skladované položky a době skladování. O tomto postupu bude prodávající kupujícího informovat elektronicky na adresu uvedenou v reklamačním formuláři.

Marné uplynutí této lhůty potřebané pro vyřízení se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Část V.

Stav produktu při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

  • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující povinnost o této skutečnosti informovat dopravce pomocí zápisu o škodné událsti při převzetí zboží a to zejména při zjevném poškození obalových a krycích prvků produktu. Pokud se vada vyskytuje bez zjevného porušení obalových a krycích prvků, má zákazník právo na možnost dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené, připadně má právo na možnost uplatnění slevy z ceny produktu sjedané společně s prodávajícím, případně má kupující možnost výběru opravy pouze součásti věci s vyskytující se vadou. Prodávající má právo rozhodnout o zvolené variantě nápravy vadného produktu.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Za takovou vadu se nepovažuje vada, která vznikla v důsledku špatné manipulace nebo obsluhy produktu ze strany zákzníka, dále se za takovou vadu nepovažuje vada, která vznikla na základě špatného a chybného skladování produktu ze strany zákazníka.

Část VI.

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle části V. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Část VII.

Náklady na reklamaci

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených a oprávněných nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na příslušný soud.

Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2023.